“YUNANİSTAN’DAKİ TÜRK VAKIFLARININ HUKUKİ STATÜSÜ” BAŞLIKLI RAPOR YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

08.05.2023


Yunanistan’daki Türk vakıfları, Yunanistan’daki Türk nüfusun kimliğini koruyarak varlığını sürdürmesi bakımından vazgeçilmez önemdeki kurumlardır. Yunanistan’da bırakılan azınlıkların tamamı yaşamlarını, kimliklerini, eğitimlerini, ibadet özgürlüklerini, geleceklerini ve ekonomilerini garanti altına alan bir hukuk sistemiyle birlikte bırakılmıştır. Türklerin kamusal ekonomik kaynakları olan vakıflar için uygulanacak hukuk, Osmanlı döneminde belirlenmiş hukuk sistemi ve İslam hukukundaki düzenlenişi ile şekillenmiştir. Uluslararası antlaşmalar ve ikili anlaşmalar da Yunanistan’ın bu hukuku hangi usulle uygulayacağını belirlemiştir. Yunanistan da iç hukukunda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirerek bunları sürdürülebilir hukuk kuralları haline getirmiştir. Ancak 1967’de başlayan cunta dönemiyle birlikte genel olarak azınlıkların hakları ve vakıflara ilişkin hukuk ana temellerinden koparılmıştır. Yunanistan demokrasiye dönerken azınlıkları ilgilendiren konularda hukukun yeniden tesisi eksik kalmıştır.

Gözde Kılıç Yaşın’ın “Yunanistan’daki Türk Vakıflarının Hukuki Statüsü” başlıklı rapor, vakıfların tabi olduğu hukuk sistemiyle birlikte Yunanistan’daki uygulamayı da incelemektedir. Raporda vakıfların yönetimindeki özerkliğin korunabilmesi ile azınlıkların tüm hakları arasındaki bağlantı ortaya konulmaktadır. Buna göre Türk azınlığın uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış tüm hakları birbiriyle bağlantılı bir koruma hukuku oluşturmaktadır. Türk vakıflarının idaresinin seçimle gelecek Türk azınlık mensuplarına bırakılmasının vakıflara faydası ile Başmüftülük makamının oluşturulamamasının vakıf idaresindeki özerkliğe zararı bir bütünlük arz etmektedir.

Raporda, aynı kamusal amaca hizmet ettiklerinden ötürü örtüşen hukuki statüye sahip kilise mülkleri ile vakıfların varlıkları konusu, Yunanistan devletinin uygulamalarıyla ilgili davalar eşliğinde incelenmiştir. Böylece Yunan devletinin bu iki kurum karşısındaki pozisyonu bu çalışmada belirlenmeye çalışılmıştır. Değerlendirmelerinize sunulan raporun konuya ilişkin aydınlatıcı olduğu ve azınlık haklarının birbiriyle bağlantısı yönündeki tespitleri ile kilise mülklerine ilişkin hukukla yapılan kıyaslama nedeniyle literatüre katkı sunacağı kanaatindeyiz.

Raporu erişmek için tıklayınız: https://avim.org.tr/tr/Rapor-KonferansKitaplari

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten