Raporlar - Konferans Kitapları
EU-TÜRKİYE COOPERATION IN CENTRAL ASIA AND SOUTH CAUCASUS: TOWARDS SUSTAINABLE ENGAGEMENT IN ENERGY AND CONNECTIVITY
Yazar : Turgut Kerem Tuncel & Bruno Hamm-Pütt
Tarih : 2024
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

Bu konferans kitabı, 22 Şubat 2024 tarihinde Ankara’da Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) ve Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) birlikte düzenlediği “EU-Türkiye Cooperation in Central Asia and South Caucasus: Towards Sustainable Engagement in Energy and Connectivity” başlıklı konferansta yapılan konuşma ve sunumların metin ve özetlerini içermek tektedir. Kitabın son bölümünde konferans katılımcıları tarafında öne sürülen ortak noktaların genel bir özeti de sunulmaktadır.

Konferans programı, kitabın sonunda verilmiştir.  

AVİM 2023 YILLIK RAPOR | ANNUAL REPORT
Tarih : 2024
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

Avrasya İncelemeleri Merkezi’nin (AVİM) 2023 yılı çalışmalarına ve etkinliklerine genel bir bakış sağlamak üzere hazırladığımız Yıllık Raporu sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana değişmekte olan küresel jeopolitik ve güç dengesi 2023 yılında daha da belirgin hale gelmiştir. Soğuk Savaş döneminde Batı’nın en doğusu, doğu karakolu olan Türkiye, yeni oluşumda Doğu’nun da en batısı olarak Avrasya coğrafyasında Asya ve Avrupa’yı birleştiren merkezi bir konuma gelmiştir. Bu yeni konumu Türkiye için büyük imkanlar yarattığı kadar, dikkate alınması gereken ciddi riskler de ortaya çıkartmıştır.

Türkiye’yi Balkanlar ve Kafkaslar kanatlarıyla Batı ile Doğu arasında iletişim ve kaynaşma alanı olarak gören AVİM, Türkiye’nin bir Balkan ülkesi olarak Avrupa’nın, dolayısıyla Avrupa Birliğinin (AB) doğal bir parçası olduğunu değerlendirmektedir. Avrupa coğrafyasının temel kurumlarındaki yeri esasen Avrupalı kimliğini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan, Güney Kafkas ve Orta Asya cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra tarihi, beşerî, sosyal ve kültürel köklü bağları bulunan bu coğrafya ile kurulan yakın ilişkiler Türkiye’nin Asya’ya açılmasını, Avrupalı ve Asyalı kimliklerini bağdaştırmasını mümkün kılmıştır.

Merkezimizin ilgi alanına giren güncel konularda bir kısmı uluslararası katılımlarla çeşitli konferanslar, paneller ve kitap tanıtımları da düzenlenmekte ve bunların bazıları AVİM Raporları olarak basılmaktadır. Bu yıl ayrıca bölgedeki düşünce kuruluşları ile bir ortaklık programı devreye sokulmuştur ve bu kuruluşlarla çevrimiçi tartışmalar ve fikir alışverişi yapılmaya başlanmıştır. 

Kâr amacı gütmeyen, tarafsız ve bağımsız bir düşünce kuruluşu olan AVİM yoğun iş yükünü sınırlı imkanları, az sayıda personelinin gayretli ve özverili çalışmalarıyla sürdürmektedir. AVİM’deki çalışma arkadaşlarımı değerli ve verimli çalışmalarından ve katkılarından dolayı içtenlikle kutlar ve teşekkür ederim. Çalışmalarımıza, etkinliklerimize ve yayınlarımıza ilgi gösteren ve bizi destekleyen tüm okurlarımıza ve kuruluşlara da şükranlarımızı sunarız.

ÇAĞDAŞ BATI AVRUPA AKADEMİ DÜNYASINDA IRKÇILIĞIN VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ ARAŞTIRILMASININ ZORLUĞU: FRANSA ÖRNEĞİ
Yazar : Teoman Ertuğrul Tulun
Tarih : 2023
Dil : Türkçe
DOI : 10.5281/zenodo.7972868
Tür : Araştırma Makalesi
PDF İndir

Fransız akademik çevreleri, “İslami-solculuk” kavramını ve yabancı devletlerin yüksek öğretim ve araştırma kurumlarındaki potansiyel etkisini konu alan çekişmeli tartışmalarla giderek daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Bu makale, kilit siyasi figürlerin rolüne, akademide ırk ve ırkçılık çalışmalarına dair çıkarımlara ve bunun Fransa’daki akademik özgürlük bakımından potansiyel sonuçlarına odaklanarak bu konulara kısa bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, Temmuz 2021’de Senatör Etienne Blance ve raportör Senatör André Gattolin başkanlığındaki “Rassemblement des democrats, progressistes et independants (RDPI)” (Demokratlar, İlericiler ve Bağımsızlar Topluluğu) grubu tarafından başlatılan bir bilgi toplama misyonu, Fransız üniversite ve akademik dünyasında Avrupa dışı devlet etkisini araştırmıştır. Bu misyonun raporunda, Fransa’yı ve kurumlarını, Fransız bilimsel mirasını, akademik özgürlüğünü potansiyel yabancı müdahalelerden korumayı amaçlayan bir mücadeleye hazırlamak üzere beş hedef altında gruplandırılmış 26 öneride bulunulmuştur.

YUNANİSTAN’DAKİ TÜRK VAKIFLARININ HUKUKİ STATÜSÜ
Yazar : Gözde KILIÇ YAŞIN
Tarih : 2023
Dil : Türkçe
Tür : Rapor
PDF İndir

Yunanistan’daki Türk vakıfları, Yunanistan’daki Türk nüfusun kimliğini koruyarak varlığını sürdürmesi bakımından vazgeçilmez önemdeki kurumlardır. Yunanistan’da bırakılan azınlıkların tamamı yaşamlarını, kimliklerini, eğitimlerini, ibadet özgürlüklerini, geleceklerini ve ekonomilerini garanti altına alan bir hukuk sistemiyle birlikte bırakılmıştır. Türklerin kamusal ekonomik kaynakları olan vakıflar için uygulanacak hukuk, Osmanlı döneminde belirlenmiş hukuk sistemi ve İslam hukukundaki düzenlenişi ile şekillenmiştir. Uluslararası antlaşmalar ve ikili anlaşmalar da Yunanistan’ın bu hukuku hangi usulle uygulayacağını belirlemiştir. Yunanistan da iç hukukunda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirerek bunları sürdürülebilir hukuk kuralları haline getirmiştir. Ancak 1967’de başlayan cunta dönemiyle birlikte genel olarak azınlıkların hakları ve vakıflara ilişkin hukuk ana temellerinden koparılmıştır. Yunanistan demokrasiye dönerken azınlıkları ilgilendiren konularda hukukun yeniden tesisi eksik kalmıştır.

Gözde Kılıç Yaşın’ın “Yunanistan’daki Türk Vakıflarının Hukuki Statüsü” başlıklı rapor, vakıfların tabi olduğu hukuk sistemiyle birlikte Yunanistan’daki uygulamayı da incelemektedir. Raporda vakıfların yönetimindeki özerkliğin korunabilmesi ile azınlıkların tüm hakları arasındaki bağlantı ortaya konulmaktadır. Buna göre Türk azınlığın uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış tüm hakları birbiriyle bağlantılı bir koruma hukuku oluşturmaktadır. Türk vakıflarının idaresinin seçimle gelecek Türk azınlık mensuplarına bırakılmasının vakıflara faydası ile Başmüftülük makamının oluşturulamamasının vakıf idaresindeki özerkliğe zararı bir bütünlük arz etmektedir.

Raporda, aynı kamusal amaca hizmet ettiklerinden ötürü örtüşen hukuki statüye sahip kilise mülkleri ile vakıfların varlıkları konusu, Yunanistan devletinin uygulamalarıyla ilgili davalar eşliğinde incelenmiştir. Böylece Yunan devletinin bu iki kurum karşısındaki pozisyonu bu çalışmada belirlenmeye çalışılmıştır. Değerlendirmelerinize sunulan raporun konuya ilişkin aydınlatıcı olduğu ve azınlık haklarının birbiriyle bağlantısı yönündeki tespitleri ile kilise mülklerine ilişkin hukukla yapılan kıyaslama nedeniyle literatüre katkı sunacağı kanaatindeyiz.

DIFFICULTY OF STUDYING RACISM AND XENOPHOBIA IN MODERN WESTERN EUROPEAN ACADEMIA: THE CASE OF FRANCE
Yazar : Teoman Ertuğrul Tulun
Tarih : 2023
Dil : İngilizce
DOI : 10.5281/zenodo.7976415
Tür : Araştırma Makalesi
PDF İndir

Fransız akademik çevreleri, “İslami-solculuk” kavramını ve yabancı devletlerin yüksek öğretim ve araştırma kurumlarındaki potansiyel etkisini konu alan çekişmeli tartışmalarla giderek daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Bu makale, kilit siyasi figürlerin rolüne, akademide ırk ve ırkçılık çalışmalarına dair çıkarımlara ve bunun Fransa’daki akademik özgürlük bakımından potansiyel sonuçlarına odaklanarak bu konulara kısa bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, Temmuz 2021’de Senatör Etienne Blance ve raportör Senatör André Gattolin başkanlığındaki “Rassemblement des democrats, progressistes et independants (RDPI)” (Demokratlar, İlericiler ve Bağımsızlar Topluluğu) grubu tarafından başlatılan bir bilgi toplama misyonu, Fransız üniversite ve akademik dünyasında Avrupa dışı devlet etkisini araştırmıştır. Bu misyonun raporunda, Fransa’yı ve kurumlarını, Fransız bilimsel mirasını, akademik özgürlüğünü potansiyel yabancı müdahalelerden korumayı amaçlayan bir mücadeleye hazırlamak üzere beş hedef altında gruplandırılmış 26 öneride bulunulmuştur.

AVİM 2022 YILLIK RAPOR | ANNUAL REPORT
Tarih : 2023
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

2022 yılında Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) çalışmalarına ve etkinliklerine genel bir bakış sağlamak üzere hazırladığımız Yıllık Raporu sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Covid-19 pandemisinin etkisinin ve riskinin azalması ile birlikte AVİM alışılagelmiş günlük düzenine büyük ölçüde dönmüş, evden çalışma ve uzaktan toplantılar istisnaya dönüşmüştür.

Küresel etki yaratan Rusya-Ukrayna Savaşı kuşkusuz bölgemizi, özellikle her iki ülkenin de Karadeniz’de komşumuz olması ve iyi komşuluk ilişkileri içinde bulunmamız nedeniyle Türkiye’yi çok daha yakından etkilemiş ve sarsmıştır. Diğer taraftan bu savaş nedeniyle Rusya’nın maruz kaldığı yaptırımlar ve bir anlamda Batı dünyasından tecrit edilmesi, Türkiye’nin yeni Avrasya jeopolitiğindeki yerini ve önemini daha öne çıkartmış, bunu görmek ve kabul etmek istemeyenleri de yanlışlıklarını idrak etmek durumunda bırakmıştır.

AFRİKA’DA EMPERYALIZM VE SOYKIRIM
Yazar : Numan HAzar
Tarih : 2022
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

Son birkaç on yıldır ‘değerler,’  Batı siyasal söyleminin merkezi ögelerinden biri haline gelmiş durumda. İnsan hakları, demokrasi, çoğulculuk, çeşitlilik gibi kavramlar, yürütülen politikaların meşruiyetini veya gayrimeşruluğunu belirleyen ölçütler olarak kullanılıyor. Günümüzde bu yaklaşım en çok uluslararası siyaset alanında göze çarpıyor. Uluslararası ve küresel siyasette ‘değer temelli yaklaşımın’ kendinden menkul savunucusu olan batılı ülkeler, ‘değerlerle’ çizilen makbul çerçevenin dışına çıkmakla suçladıkları ülke ve yapıları eleştirmeyi, hatta bunun da ötesine geçerek bunlara karşı harekete geçmeyi hak görüyorlar. Bu durumla ilgili sorun ‘değerlerin’ kendisinde değil elbette; sorun, ‘değerlerin’ siyasi ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda ikiyüzlü bir şekilde araçsallaştırılmasında. Bu dürüst olmayan tutum sonucunda ‘değerler’ üzerine inşa edilen siyasal söylem, batılı başkentler için oldukça kullanışlı hegemonik bir araç haline geliyor.

Bir kitapçık formatında, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yayımlanan “Afrika’da emperyalizm ve Soykırım” başlıklı uzun makalesinde Emekli Büyükelçi Numan Hazar, gerçekleştirdikleri emperyalist zulümler ve bunların sonuçlarıyla henüz yüzleşmemiş olan Avrupa ülkelerinin, Afrika’da yürüttükleri sömürgeci kıyıcılığı irdeliyor. E. Büyükelçi Hazar, bunu yaparken, bir yandan da, rakip veya düşman olarak gördükleri aktörlere karşı ‘değerler söylemini,’ deyim yerindeyse, bir silah olarak kullanan Avrupa’nın bu nedenle içine düştüğü ahlaki çelişkileri de vurguluyor.

EU-TÜRKİYE COOPERATION IN CENTRAL ASIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR CLOSER COOPERATION IN THE REGION
Yazar : Turgut Kerem Tuncel
Tarih : 2022
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

In times of growing geopolitical competition and in the search for alternative energy suppliers, Central Asia is increasingly gaining global interest and importance. In recent years, the region has become crucial for security and stability. Türkiye has been strengthening its ties with Central Asia based on deep-rooted connections. These ties were recently cemented with the inauguration of the Organization of Turkic States, further institutionalizing Türkiye’s relations with Central Asia. Meanwhile, the European Union updated its Central Asia Strategy in 2019 and underlined its recognition of the strategic importance of Central Asia.

At the conference titled “EU-Turkey Cooperation in Central Asia – Challenges and Opportunities for Closer Cooperation in the Region” held on May 13th 2022 in Ankara, Türkiye, researchers and diplomats from Türkiye, EU and Central Asian countries discussed what synergies can be utilized between the European Union and Türkiye and what the prospects are for closer cooperation.

This report contains the summary of the opening remarks, keynote speeches, and the presentations delivered during the conference, as well as an overview of the commonly underlined points regarding EU-Türkiye Cooperation in Central Asia.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SOSYOLOJİK AÇIDAN TAHLİLİ
Yazar : Ayşegül Aydıngün
Tarih : 2022
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-73572-1-2
Tür : Rapor
PDF İndir

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri harekâtın gerekçesini güvenlik endişesinin oluşturduğu Başkan Vladimir Putin’in konuşmalarında ifadesini bulmaktadır. On dokuzuncu yüzyılda Napolyon’un, yirminci yüzyılda Hitler’in Rusya’ya saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ancak Ukrayna’nın derinliklerinden geçtikten sonra Rusya’ya ulaşabilmelerinden kaynaklandığı askeri değerlendirmelerin mutabık olduğu bir gerçektir.

Sovyetler Birliği döneminde Rusya’nın kendisinin yanı sıra sadece iki cumhuriyetin, Ukrayna ve Belarus’un, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda temsil edilmesini sağlamasının bu iki devleti köklü bağlarla kendinden saymasının bir göstergesi olarak görmek mümkündür.

2014 yılı ve sonrasındaki gelişmeler de, Rusya’nın bakış açısıyla, 1991 yılından sonra Batı’nın NATO aracılığıyla kendi aleyhine genişleme girişimlerine karşı ortaya koyduğu bir tepki olarak değerlendirilmektedir. Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasını takiben sona erdiği ilan edilen soğuk savaş, Rusya’nın Batı destekli Ukrayna’ya saldırmasıyla küresel bir sıcak savaş tehdidi olarak canlanmış, 1962 Küba krizinden bu yana ilk defa bir nükleer savaş olasılığı gündeme gelmiş, herhalükarda dünya yeni bir kutuplaşmanın ve soğuk savaşın içine girmiştir.

Bölgesel görünmekle beraber, tüm Avrupa güvenliğini doğrudan ilgilendiren ve uluslararası ilişkilerde küresel çapta yeni bir dönemin başlangıcını haber veren bu gelişme, konunun tarihi, siyasi, askeri, uluslararası ilişkiler ve Doğu-Batı çatışması yönleriyle sıkça ele alınmıştır. Konunun daha az irdelenen ve daha duyarlı sosyolojik yönü ise yeterince araştırılmamıştır. Özellikle ülkemizde bu konuda yapılan araştırma ve çalışmalar pek sınırlı, hatta yüzeysel kalmıştır.

Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün’ün çalışmaları bu eksikliği giderecek nitelikte ve kapsamda olmuştur. Prof. Aydıngün’ün Ukrayna’da yerinde, sahada yaptığı bilimsel, akademik araştırmalar, konunun sosyal, sosyolojik boyutuna ışık tutacak bulgular ortaya çıkartmıştır. Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Prof. Aydıngün’ün araştırmalarının sonuçlarını ve bulgurlarını son gelişmelerin ışığı altında, soru-cevap şeklinde yapılan bir mülakat halinde derleyerek bir rapor yayımlamaktan kıvanç duymaktadır.

BALKANLAR'DA SOYKIRIM KAVRAMININ HUKUKİ TANIMININ VE İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILAN YERSİZ VE YOZLAŞTIRICI GİRİŞİMLER
Yazar : Teoman Ertuğrul Tulun
Tarih : 2022
Dil : Türkçe
DOI : 10.31219/osf.io/j3uy4
Tür : Araştırma Makalesi
PDF İndir

Soykırım kavramını Yahudi kökenli Polonyalı hukukçu Raphael Lemkin 1944 yılında kullanmıştır. Lemkin’in soykırım kavramını kullandığı dönem, II. Dünya Savaşına rastlamaktadır. En önemli çalışması olan “Axis Rule in Occupied Europe (İşgal Altındaki Avrupa’da Mihver Güçlerinin Yönetimi)” isimli kitabını 1942 yılında yazmaya başlamıştır. Çalışmasını, Nazi Almanya’sı ile diğer Mihver Kuvvetlerinin, özellikle Polonya ve Sovyetler Birliği’ndeki, işgal politikalarına göre şekillendirmiştir. Lemkin’in temel görüşü, söz konusu işgal kurallarının Almanların Avrupa’yı ırksal hatlarla yeniden düzenlemeyi amaç edindikleri ve bu yeniden düzenleme girişiminin toplu katliamlara ve başka kültürlerin sindirilmelerine sebep olduğu yönündedir. Lemkin, başlangıçta “Axis Rule in Occupied Europe” çalışmasında yer verdiği soykırıma dair önerilerini sonradan değiştirmiş; yeni kurulan Birleşmiş Milletler’in önderliğinde soykırımı önlemek üzere bir sözleşmenin kaleme alınmasını ve bu sözleşmenin Birleşmiş Milletler mekanizması aracılığıyla uygulamaya konulmasını savunmuştur. Nihai ateşkesten bir yıl sonra 11 Aralık 1946’da BM Genel Kurulu’nda, oybirliğiyle “Soykırım suçunun cezalandırılmasının uluslararası bir endişe meselesi” olduğuna dair bir karar kabul edilmiştir. Bunu takip eden dönemde, BM Genel Kurulu’nda Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (Soykırım Sözleşmesi) 9 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiştir. Soykırım Sözleşmesi’ne göre, soykırım hem savaş zamanında hem de barış zamanında işlenebilecek bir suçtur. Lemkin'in gündeme getirdiği ve uluslararası suç olarak kabul edilmesini sağlamaya çalıştığı soykırım kavramı, hukuken bağlayıcılığı olan Soykırım Sözleşmesi'nin kabul edilmesiyle tamamen hukuki bir zemine oturtulmuştur. Soykırım Sözleşmesi aşındırılmamalı ve mutlak bir hukuki tanımı bulunan soykırım terimi gelişigüzel bir şekilde kullanılmamalıdır. Son dönemde, özellikle Balkanlarda, Soykırım Sözleşmesi’ni aşındıracak nitelikte açıklamalar yapılmıştır. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç’in Srebrenitsa Soykırımı’nın önemini azaltmaya yönelik açıklamaları bu hususta örnek teşkil etmektedir. Ahiren Hırvatistan’ın Vis adasının Komija şehrinde basına açıklama yaparken Milanoviç, Srebrenitsa’yı bir soykırım olarak değerlendirip değerlendirmediğine dair soruya şu yanıtı vermiştir: “Evet diyorum, ancak bu durumda bazı daha ağır suçlar için başka bir isim yaratmamız gerekecektir. Başka insanların fedakârlıklarına saygı duyuyorum, fakat her şey aynı değildir. Eğer her şey, soykırım niteliğinde ise, Nazilerin ve Alman mekanizmasının II. Dünya Savaşı’nda Yahudilere karşı gerçekleştirdikleri için başka bir terim bulmamız gerekecektir. Bu Holokost’tur, fakat ayrıca soykırımdır. Her kurban aynı değildir, görecelilik söz konusudur.” Bazı AB ülkelerinin yakın geçmişte Balkanlar konusunda revizyonist görüşler ve öneriler gündeme getirdikleri dikkate alınırsa, Milanoviç’in “parlak” fikirler yaratma hususunda çoğunluğu takip etme ihtimalini görmezden gelemeyiz. Bu bağlamda, Slovenya’nın AB dönem başkanlığında, Slovenya Başbakanı’nın Bosna-Hersek’i bölme ve Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova’nın sınırlarını yeniden çizme planını hatırlamak yeterli olacaktır. Milanoviç’in bu husustaki açıklamaları, soykırım suçunun güncel hukuki zeminini ve çerçevesini ciddi ölçüde tartışmaya açması bakımından da kayda değerdir.  

Söz konusu açıklamaların, kaçınılmaz bir şekilde hem Balkanlarda hem de uluslararası alanda yankıları olacaktır. Soykırım teriminin sığ siyasi çıkarlar uğruna kötüye kullanılmasının, BM Şartı’nda yer alan, uluslararası barışın, güvenliğin ve istikrarın sürdürülmesine dair temel ilkelere mutlak bir zarar vereceği belirtilmelidir. Balkanlar açısından, yukarıda bahsedildiği üzere, yakın zamanda revizyonist söylemlerin, NATO ve AB üyeleri olan Slovenya ve Hırvatistan gibi ülkelerden gelmekte olması dikkate değerdir. Bu ülkelerin, Balkanlarda güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesinde bir rol oynamak yerine, güvenliği ve istikrarı sekteye uğratan bir rol üstlenmeleri hayal kırıklığı yaratmaktadır. Etkili uluslararası ve devletler üstü kuruluşlara üye bu ülkelerden, doğal olarak, Balkanlarda güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi hususunda çok daha dikkatli olmaları beklenmektedir. Bölgede bir yangın tehlikesi mevcut ise, bölgeye yanıcı maddeler atmak yerine, yangın tehlikesini önlemeye çalışmak gerekmektedir. AVİM olarak, bunun tersi nitelikteki söylem ve politikaların NATO ve AB nezdinde kabul edilmeyeceği ümit edilmektedir.

AVİM 2021 YILLIK RAPOR | ANNUAL REPORT
Yazar : Hazel ÇAĞAN ELBİR
Tarih : 2021
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

2021 yılında Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) çalışmalarına ve etkinliklerine genel bir bakış sağlamak üzere hazırladığımız Yıllık Raporu sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, geliştirilen aşılara ve alınan önlemlere rağmen, 2021 yılında da kapanmaları ve kısıtlamaları zorunlu kılmıştır. Merkezimiz de bu koşullarda karma bir sistemle -yani uzaktan ve iş yerinde- çalışarak ve çevrim içi kolaylıklardan etkili biçimde yararlanarak, faaliyetini bir aksamaya yol açmadan sürdürmeyi başarmıştır.

Değişmekte ve evrilmekte olan küresel güç dengelerinde jeopolitik konumunun Batı’nın en doğusu, Doğu’nun en batısı olarak şekillenmesi daha da somutlaşan, geniş tanımıyla Karadeniz bölgesinde Avrasya coğrafyasının merkezinde yer alan Türkiye, ayrılmaz parçası olduğu Balkanlar ve Kafkasya bağlantısı ile Avrasya’nın iletişim ve ulaştırma ekseninin gerçekleştirilmesinde öne çıkan bir ülke olmuştur. 

DEGENERATING DISCURSIVE ATTEMPTS IN THE BALKANS TO ALTER THE LEGAL DEFINITION AND CONTENT OF THE CONCEPT OF GENOCIDE
Yazar : Teoman Ertuğrul Tulun
Tarih : 2021
Dil : İngilizce
DOI : 10.31219/osf.io/dpqs4
Tür : Araştırma Makalesi
PDF İndir

Soykırım kavramını Yahudi kökenli Polonyalı hukukçu Raphael Lemkin 1944 yılında kullanmıştır. Lemkin’in soykırım kavramını kullandığı dönem, II. Dünya Savaşına rastlamaktadır. En önemli çalışması olan “Axis Rule in Occupied Europe (İşgal Altındaki Avrupa’da Mihver Güçlerinin Yönetimi)” isimli kitabını 1942 yılında yazmaya başlamıştır. Çalışmasını, Nazi Almanya’sı ile diğer Mihver Kuvvetlerinin, özellikle Polonya ve Sovyetler Birliği’ndeki, işgal politikalarına göre şekillendirmiştir. Lemkin’in temel görüşü, söz konusu işgal kurallarının Almanların Avrupa’yı ırksal hatlarla yeniden düzenlemeyi amaç edindikleri ve bu yeniden düzenleme girişiminin toplu katliamlara ve başka kültürlerin sindirilmelerine sebep olduğu yönündedir. Lemkin, başlangıçta “Axis Rule in Occupied Europe” çalışmasında yer verdiği soykırıma dair önerilerini sonradan değiştirmiş; yeni kurulan Birleşmiş Milletler’in önderliğinde soykırımı önlemek üzere bir sözleşmenin kaleme alınmasını ve bu sözleşmenin Birleşmiş Milletler mekanizması aracılığıyla uygulamaya konulmasını savunmuştur. Nihai ateşkesten bir yıl sonra 11 Aralık 1946’da BM Genel Kurulu’nda, oybirliğiyle “Soykırım suçunun cezalandırılmasının uluslararası bir endişe meselesi” olduğuna dair bir karar kabul edilmiştir. Bunu takip eden dönemde, BM Genel Kurulu’nda Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (Soykırım Sözleşmesi) 9 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiştir. Soykırım Sözleşmesi’ne göre, soykırım hem savaş zamanında hem de barış zamanında işlenebilecek bir suçtur. Lemkin'in gündeme getirdiği ve uluslararası suç olarak kabul edilmesini sağlamaya çalıştığı soykırım kavramı, hukuken bağlayıcılığı olan Soykırım Sözleşmesi'nin kabul edilmesiyle tamamen hukuki bir zemine oturtulmuştur. Soykırım Sözleşmesi aşındırılmamalı ve mutlak bir hukuki tanımı bulunan soykırım terimi gelişigüzel bir şekilde kullanılmamalıdır. Son dönemde, özellikle Balkanlarda, Soykırım Sözleşmesi’ni aşındıracak nitelikte açıklamalar yapılmıştır. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç’in Srebrenitsa Soykırımı’nın önemini azaltmaya yönelik açıklamaları bu hususta örnek teşkil etmektedir. Ahiren Hırvatistan’ın Vis adasının Komija şehrinde basına açıklama yaparken Milanoviç, Srebrenitsa’yı bir soykırım olarak değerlendirip değerlendirmediğine dair soruya şu yanıtı vermiştir: “Evet diyorum, ancak bu durumda bazı daha ağır suçlar için başka bir isim yaratmamız gerekecektir. Başka insanların fedakârlıklarına saygı duyuyorum, fakat her şey aynı değildir. Eğer her şey, soykırım niteliğinde ise, Nazilerin ve Alman mekanizmasının II. Dünya Savaşı’nda Yahudilere karşı gerçekleştirdikleri için başka bir terim bulmamız gerekecektir. Bu Holokost’tur, fakat ayrıca soykırımdır. Her kurban aynı değildir, görecelilik söz konusudur.” Bazı AB ülkelerinin yakın geçmişte Balkanlar konusunda revizyonist görüşler ve öneriler gündeme getirdikleri dikkate alınırsa, Milanoviç’in “parlak” fikirler yaratma hususunda çoğunluğu takip etme ihtimalini görmezden gelemeyiz. Bu bağlamda, Slovenya’nın AB dönem başkanlığında, Slovenya Başbakanı’nın Bosna-Hersek’i bölme ve Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova’nın sınırlarını yeniden çizme planını hatırlamak yeterli olacaktır. Milanoviç’in bu husustaki açıklamaları, soykırım suçunun güncel hukuki zeminini ve çerçevesini ciddi ölçüde tartışmaya açması bakımından da kayda değerdir.  

Söz konusu açıklamaların, kaçınılmaz bir şekilde hem Balkanlarda hem de uluslararası alanda yankıları olacaktır. Soykırım teriminin sığ siyasi çıkarlar uğruna kötüye kullanılmasının, BM Şartı’nda yer alan, uluslararası barışın, güvenliğin ve istikrarın sürdürülmesine dair temel ilkelere mutlak bir zarar vereceği belirtilmelidir. Balkanlar açısından, yukarıda bahsedildiği üzere, yakın zamanda revizyonist söylemlerin, NATO ve AB üyeleri olan Slovenya ve Hırvatistan gibi ülkelerden gelmekte olması dikkate değerdir. Bu ülkelerin, Balkanlarda güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesinde bir rol oynamak yerine, güvenliği ve istikrarı sekteye uğratan bir rol üstlenmeleri hayal kırıklığı yaratmaktadır. Etkili uluslararası ve devletler üstü kuruluşlara üye bu ülkelerden, doğal olarak, Balkanlarda güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi hususunda çok daha dikkatli olmaları beklenmektedir. Bölgede bir yangın tehlikesi mevcut ise, bölgeye yanıcı maddeler atmak yerine, yangın tehlikesini önlemeye çalışmak gerekmektedir. AVİM olarak, bunun tersi nitelikteki söylem ve politikaların NATO ve AB nezdinde kabul edilmeyeceği ümit edilmektedir.

SAMSUN’UN YUNAN DONANMASI TARAFINDAN 1922 YILINDA BOMBALANMASINDA ABD DONANMASINA AİT KARADENİZ FİLOTİLLASININ ROLÜ
Yazar : Teoman Ertuğrul Tulun
Tarih : 2021
Dil : Türkçe
DOI : 10.31219/osf.io/nwkr3
Tür : Araştırma Makalesi
PDF İndir

ABD savaş gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişi medyada ve kamuoyunda sıkça tartışılıyor. Son zamanlarda Dedeağaç limanı üzerinden Yunanistan'a yapılan ek askeri konuşlandırmalarla ilgili haberler de bu konuya ilgiyi artırdı. ABD Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi (DVIDS) tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs 2021'de 10'u helikopter olmak üzere 300'den fazla askeri teçhizat  buraya sevkedildi. Bölgede son derece gergin bir ortamın ortaya çıkmasıyla Karadeniz uluslararası gündemin üst sıralarına taşınmıştır. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi dolayısıyla son derece gergin bir ortamın ortaya çıkması ve deniz kuvvetlerinin bölgede sık sık tekrarladığı deniz tatbikatları ile Karadeniz bölgesinin uluslararası gündemin ilk sıralarında yer alması bize,   Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini müteakip Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde Yunan donanması tarafından Karadeniz'deki bazı Türk limanlarının bombalanmasıyla ilgili gelişmeleri hatırlatmıştır. Bu kapsamda Yunan savaş gemileri, 1921 yazında 6 Haziran'da Karadeniz kıyısındaki Ereğli’ye, 30 Haziran'da İnebolu’ya ve 20 Temmuz'da Trabzon'a yoğun bombardıman yapmıştır. Samsun'a yönelik bombardıman ise 1922 yazında gerçeklemeştir. Bu tarihi olayda dikkat çeken nokta, Yunan donanmasının Samsun'u bombaladığı sırada ABD donanmasına ait muhriplerin de Samsun limanında bulunmasıdır. Bu bombardımanla ilgili akademik olanlar da dahil olmak üzere çeşitli yayınlarda verilen bilgilere göre, sözkonusu ABD donanması savaş gemileri Clamsen sınıfı USS Sands (DD-243), USS, McFarland (DD-237) ve USS Sturtevant (DD-240)  isimli muhriplerdir.  

THE ROLE OF THE US NAVY BLACK SEA FLOTILLA IN THE BOMBARDMENT OF SAMSUN BY THE GREEK NAVY IN 1922
Yazar : Teoman Ertuğrul Tulun
Tarih : 2021
Dil : İngilizce
DOI : https://doi.org/10.31219/osf.io/vcbg2
Tür : Araştırma Makalesi
PDF İndir

ABD savaş gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişi medyada ve kamuoyunda sıkça tartışılıyor. Son zamanlarda Dedeağaç limanı üzerinden Yunanistan'a yapılan ek askeri konuşlandırmalarla ilgili haberler de bu konuya ilgiyi artırdı. ABD Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi (DVIDS) tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs 2021'de 10'u helikopter olmak üzere 300'den fazla askeri teçhizat  buraya sevkedildi. Bölgede son derece gergin bir ortamın ortaya çıkmasıyla Karadeniz uluslararası gündemin üst sıralarına taşınmıştır. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi dolayısıyla son derece gergin bir ortamın ortaya çıkması ve deniz kuvvetlerinin bölgede sık sık tekrarladığı deniz tatbikatları ile Karadeniz bölgesinin uluslararası gündemin ilk sıralarında yer alması bize,   Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini müteakip Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde Yunan donanması tarafından Karadeniz'deki bazı Türk limanlarının bombalanmasıyla ilgili gelişmeleri hatırlatmıştır. Bu kapsamda Yunan savaş gemileri, 1921 yazında 6 Haziran'da Karadeniz kıyısındaki Ereğli’ye, 30 Haziran'da İnebolu’ya ve 20 Temmuz'da Trabzon'a yoğun bombardıman yapmıştır. Samsun'a yönelik bombardıman ise 1922 yazında gerçeklemeştir. Bu tarihi olayda dikkat çeken nokta, Yunan donanmasının Samsun'u bombaladığı sırada ABD donanmasına ait muhriplerin de Samsun limanında bulunmasıdır. Bu bombardımanla ilgili akademik olanlar da dahil olmak üzere çeşitli yayınlarda verilen bilgilere göre, sözkonusu ABD donanması savaş gemileri Clamsen sınıfı USS Sands (DD-243), USS, McFarland (DD-237) ve USS Sturtevant (DD-240)  isimli muhriplerdir.  

AVİM 2020 YILLIK RAPOR | ANNUAL REPORT
Tarih : 2020
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

2020 yılında Merkezimizin çalışmalarına ve etkinliklerine genel bir bakış sağlamak üzere hazırladığımız Yıllık Raporu sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

2020 yılı, tüm dünyayı saran COVID-19 salgını nedeniyle küresel kayıtlara geçen olağanüstü bir yıl olmuş, tüm dünyanın yaşam biçimini etkilemiş ve değiştirmiştir. Merkezimiz bu değişikliklere hızla ayak uydurmuş, bir aksamaya yol açmadan, uzaktan-evden çalışmayla faaliyetini sürdürebilmiştir.

Milli Mücadele/Kurtuluş Savaşımızın yürütme gücü Büyük Millet Meclisinin açılışının yüzüncü yılını kutladığımız 2020 yılı, ulusal çıkarlarımızın ve ulusal bağımsızlığımızın aynı gü.le savunulması anlayışını da tazeleyen bir yıldönümü olmuştur.

THE RELATIVITY OF SELF-DETERMINATION CONCEPTIONS REGARDING THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT
Yazar : Att. Dr. Deniz Akçay
Tarih : 2020
Dil : İngilizce
ISBN : 978-605-69199-6-1
Tür : Rapor
PDF İndir

The diverging claims of Azerbaijan and Armenia regarding the core issues of the Nagorno-Karabakh conflict shape the different dimensions and the claims of the parties. Armenian side seeks the solution to the conflict in the framework of the principle of self-determination with the comfort of having ethnically cleansed the territory, whereas Azerbaijan refers to the principle of territorial integrity. As these two principles are within the basic principles of the international law, conflicting claims of Azerbaijan and Armenia lead to conceptual confusion and disagreements regarding the legal dimension of the conflict.

This report is penned by Dr. Deniz Akçay, an esteemed jurist, one of the two Turkish Government’s co-agents to the Council of Europe and the European Court of Human Rights. The report was first published in the 65th issue of Ermeni Araştırmaları journal in Turkish and in the 41st issue of Review of Armenian Studies journal in English. It evaluates to what extent the self-determination thesis is applicable to the Nagorno-Karabakh conflict by analyzing the international agreements, court decisions, advisory opinions and resolutions of the United Nations. We believe that this study is enlightening regarding the essence of the conflict.

To provide the reader with a general outline of the historical roots of the Nagorno-Karabakh conflict, as well as the developments within the scope this conflict including the peace process, an introductory part titled “A Short History of the Nagorno-Karabakh Conflict” penned by AVİM’s Senior Analyst Dr. Turgut Kerem Tuncel is added to the report.

DAĞLIK KARABAĞ UYUŞMAZLIĞINDA SELF-DETERMİNASYON TEZLERİNİN GÖRECELİĞİ
Yazar : Av. Dr. Deniz Akçay
Tarih : 2020
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-69199-5-4
Tür : Rapor
PDF İndir

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışması kapsamında ortaya çıkan ve çatışmanın farklı boyutlarını ve tarafların iddialarını şekillendiren temel hususlardan birisi, çatışmanın özüne dair farklılaşan iddialardır. Ermeni tarafı çatışmayı kendi kaderini tayin hakkı (self-determinasyon) ilkesi çerçevesinde tanımlarken, Azerbaycan ülkesel bütünlük-toprak bütünlüğü ilkesine dayandırmaktadır. Bu iki ilkenin uluslararası hukuktaki temel ilkelerden olması, çatışmanın hukuki boyutu konusunda kavram karışıklıklarına ve fikir ayrılıklarına neden olabilmektedir.

Avrupa Konseyi ve bünyesinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile iki ortak hükümet ajanından biri olarak atanan, değerli hukukçu Dr. Deniz Akçay, daha önce Ermeni Araştırmaları dergisinin altmış beşinci sayısında aynı başlıkla Türkçe, Review of Armenian Studies dergisinin kırk birinci sayısında “The Relativity of Self-Determination Conceptions Regarding the Nagorno-Karabakh Conflict” başlığıyla İngilizce yayınlanan, “Dağlık Karabağ Uyuşmazlığında Self-Determinasyon Tezlerinin Göreceliği” başlıklı çalışmasında, uluslararası anlaşmaları, mahkeme kararlarını ve tavsiye görüşlerini, Birleşmiş Milletler kararlarını inceleyerek, Karabağ çatışmasında kendi kaderini tayin hakkı (self-determinasyon) tezinin ne ölçüde uygulanabilirliğini değerlendirmektedir. Bu değerlendirmenin, çatışmanın özüne dair aydınlatıcı bir çalışma olduğu kanaatindeyiz.

Karabağ ihtilafının tarihsel köklerinin ve barış süreci de dâhil olmak üzere bu ihtilaf kapsamdaki gelişmelerin genel hatlarıyla okuyucuya sunulması maksadıyla, elinizdeki rapora Merkezimizin kıdemli uzman analisti Dr. Turgut Kerem Tuncel’in kaleme aldığı “Dağlık Karabağ Sorununun Kısa Tarihçesi” başlıklı bir giriş bölümü de dâhil edilmiştir.

THE MONTREUX CONVENTION: A REGIONAL AND GLOBAL SAFETY VALVE
Yazar : Teoman Ertuğrul Tulun
Tarih : March 2020
Dil : İngilizce
ISBN : 978-605-69199-1-6
DOI : https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11955780.v1
Tür : Rapor
PDF İndir

This report is prepared to recall the significance of  The Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits which entrusted Turkey with the full control of the Turkish Straits and restored Turkey’s absolute sovereignty over one of the most strategic waterways in the world that converge Europe and Asia.

The report, starts with explaining the historical background of the regime of the Turkish Straits until the Montreux Convention and incorporates detailed analysis of the core articles of the Convention, dwells on the current developments in today’s crisis-ridden world that  bring the Montreux Convention to renewed prominence. The report, furthermore, suggests that Montreux Convention continues to be a functional regional and global safety valve for today's world.

AVİM 2019 YILLIK RAPOR | ANNUAL REPORT
Tarih : 2019
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

2019 yılında Merkezimizin çalışmalarına ve etkinliklerine genel bir bakış sağlamak üzere hazırladığımız Yıllık Raporu sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Merkezimiz 2019 yılında da çalışmalarını Güney Kafkas ve Balkan bölgeleri odaklı olarak, Geniş Karadeniz Bölgesi, Hazar Havzası ve Orta Asya’ya öncelik vererek, giderek somut bir içerik kazanan ve daha iyi anlaşılmakta olan Avrasya oluşumu kapsamında sürdürmüştür.

Milli Mücadele/Kurtuluş Savaşımızın başlangıcının yüzüncü yılını kutladığımız 2019 yılı, Cumhuriyetimizin temel değerlerini anmamıza vesile olmuş ve ulusumuza karşı yürütülen yersiz ve haksız propagandaların kararlılıkla karşılanmasına da yeni bir güç sağlamıştır.

THE CENTENNIAL OF THE INDEPENDENCE OF THE THREE SOUTH CAUCASUS STATES: HISTORICAL BACKGROUND, CONTEMPORARY DEVELOPMENTS AND PROSPECTS OF PEACE AND PROSPERITY
Tarih : 2019
Dil : İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

“The Centennial of the Independence of the Three South Caucasus States: Historical Background, Contemporary Developments And Prospects of Peace And Prosperity” başlıklı bildiri kitapçığı, 9 Kasım 2018'de AVİM'in düzenledği konferansla aynı başlığı taşıyor. 

Kitapçıkta yer alan makaleler, konferans tebliğleriyle aynı sıralamada yer almaktadır. Kitapçık AVİM Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç'ın önsözü ve kitabın editörlerinden Nigar Shiralizade'nin giriş metinleriyle başlamaktadır. Bunları takiben, çeşitli ülkelerden konferansa katılan araştırmacı ve akademisyenlerin yazdığı toplamda dokuz makale kitapçıkta yer almaktadır. Konferansa katılmasına rağmen şahsi nedenlerle tebliğylerini göndermeyen Mileno Sterio ve Yulia Nikitina'nın çalışmaları ise ne yazık ki kitapçıkta yer almamaktadır.

Tüm okuyucularımıza iyi okumalar dileriz.

“EURASIA FROM THE PERSPECTIVE OF TURKEY AND MONGOLIA”
Tarih : 2019
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

It is our pleasure to inform that AVİM (Center for Eurasian Studies) has published the proceedings of the conference titled “Eurasia from the Perspective of Turkey and Mongolia,” which took place on 5 December 2018.

At the conference, which is jointly organized by the Embassy of Mongolia in Turkey and AVİM, Turkish and Mongolian panelists addressed historical, sociological and political aspects of Turkish-Mongolian relations and their possible implications in Asian politics.

There are three panelists in the panel. In his presentation, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı focused on Turkish foreign policy regarding Mongolia. The Director of National Institute for Security Studies Mashbat Otgonbayar framed the concepts of Mongolian Foreign Policy, and the last panelist Asst. Prof. Bahadır Pehlivantürk addressed Mongolia’s third neighborhood policy and its implementation of especially Asia- Pacific region. The proceedings are based on those presentations.

2018 YILLIK RAPOR | ANNUAL REPORT
Tarih : 2018
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

2018 yılının gelişmelerine ve etkinliklerine genel bir bakış sağlamak üzere hazırladığımız Yıllık Raporu sunmaktan mutluluk duyuyoruz.  

2018 yılına AVİM’in kurucusu ve Onursal Başkanımız Büyükelçi Ömer Engin Lütem’i kaybetmenin acısı ile girdik. Kendisine tanrıdan rahmet ve ruhunun şad olmasını diliyoruz.  

Merkezimiz bu yıl da çalışmalarını, Kafkas ve Balkan bölgeleri odaklı olarak, geniş Karadeniz bölgesi, Hazar havzası ve Orta Asya coğrafyalarına öncelik vererek, giderek yerleşmekte ve daha iyi anlaşılmakta olan Avrasya kavramımız kapsamında sürdürmüştür.  

Güney Kafkasya’daki üç devletin tarihlerinde ilk kez bağımsız cumhuriyetlerini kurdukları 1918 yılının yüzüncü yıldönümü, özellikle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluşu, törenler ve akademik etkinliklerle anılmıştır. Gürcistan ve Ermenistan’daki gelişmeler, Ermenistan’da bir halk hareketiyle, yirmi yıldır iktidarda bulunan bağnaz ve yozlaşmış bir zihniyete son verilmesi ve yeni bir sayfa açma girişimleri yakından izlenmiştir.

SECURITY, STABILITY AND COOPERATION IN THE WIDER BLACK SEA REGION
Tarih : 2018
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

AVİM Kıdemli Analisti Dr. Turgut Kerem Tuncel’in yayına hazırladığı “Security, Stability and Cooperation in the Wider Black Sea Region” başlıklı bu kitap, Teimuraz Antelava (BSEC Hukuk Danışmanı), Sven-Joachim Irmer (KAS Türkiye Temsilciliği Başkanı) ve Emekli Büyükelçi Alev Kılıç’ın (AVİM Başkanı) önsözleri, Dr. Turgut Kerem Tuncel’in kaleme aldığı giriş yazısı ve AVİM ve Konrad Adenauer-Stiftung’un (KAS) 4 Aralık 2017 tarihinde anbı başlıkla düzenledikleri uluslararası konferansta Geniş Karadeniz Bölgesi ülkelerinden gelen araştırmacı ve akademisyenlerin sundukları on iki bildirden oluşmaktadır.  

Geniş Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ülkelerden gelen araştırmacı ve akademisyenlerin bölgeye dair görüşlerini yansıtan “Security, Stability and Cooperation in the Wider Black Sea Region” başlıklı bu kitabın akademisyenler ve siyaset yapıcılar için önemli bir kaynak teşkil edeceğini ümit etmekteyiz.

25 YEARS OF TURKEY-UKRAINE DIPLOMATIC RELATIONS: REGIONAL DEVELOPMENTS AND PROSPECTS FOR ENHANCED COOPERATION
Tarih : 2018
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

Dünya dengelerinde büyük bir dönüşüm meydana gelmektedir. Küresel ağırlık merkezi Avrupa-Atlantik’ten Asya-Pasifik’e kademeli olarak geçmektedir. Bu değişiklik ayrıca Türkiye’nin pozisyonunda kendisini göstermektedir; soğuk savaş çağında Türkiye "Batı’nın en doğu’daki makamı" olarak tarif edilirken, şimdi, uluslararası dengelerdeki değişimlerin bir sonucu olarak, Türkiye gitgide ayrıca Doğu’nun en batı’daki makamı haline gelmekte ve Avrasya merkezine doğru hareket etmektedir.

Türk Dış Politikasının kendisini bu büyük dönüşüme, bir seri ayarlama ile intibak vesilesiyle, yerleştirme çabasında olduğunu görmekteyiz. Türkiye sadece kendisinin merkeze doğru hareket etmediğini ve Geniş Karadeniz bölgesinin gelişen Avrasya’nın merkezi haline gelmekte olduğunu farketmektedir. Bu Türkiye’nin Batı’dan bir uzaklaşmaya işaret edecek şekilde bir alternatif aradığı anlamına gelmemektedir. Bizim Avrasya gelişmesi anlayışımız Asya ile Avrupa için bağlantı noktası haline gelmekte, Batı’ya kuvvetle bağlıdır ve ayrıca Doğu’ya açılmaktadır.

Küresel değişimin bu çerçevesinde, Türkiye-Ukrayna ilişkileri Ukrayna Geniz Karadeniz bölgesinde önemli bir oyuncu olduğu için Türkiye’nin görüş açısı için önem kazanmaktadır.

Bu bakış açısı ile, 12 Aralık 2017’de AVİM, ODTÜ Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ve Türkiye’deki Ukrayna Büyükelçiliği ortaklaşa "25 Yıllık Türkiye-Ukrayna Diplomatik İlişkileri: Bölgesel Gelişmeler ve Geliştirilmiş İşbirliği için Olasılıklar" başlıklı bir oturum düzenlemiştir.

AVİM 2017 Annual Report
Tarih : 2017
Dil : İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

AVİM 2017 Yıllık Rapor
Tarih : 2017
Dil : Türkçe
Tür : Rapor
PDF İndir

ÖNSÖZ

AVİM çalışmaları bakımından dolu ve yoğun geçen bir yılı geride bıraktık. 2017 yılının gelişmelerine ve etkinliklerine genel bir bakış sağlamak üzere hazırladığımız Yıllık Raporu sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Merkezimizin ilgi alanını oluşturan Avrasya, özellikle Kafkasya ve Balkan coğrafyası, Genişletilmiş Karadeniz Bölgesi, Hazar havzası ve Orta Asya’ya odaklanan etkinliklerimiz artarak ve derinleşerek devam etmiştir.

Güney Kafkaslarda Gürcistan ve Azerbaycan’a yakın ilgimiz çalışmalarımıza yansımıştır. Türk-Ermeni ilişkilerinde tarihi gerçeklerin çarpıtılmasından, siyasi hesaplarla tartışma ve uzlaşmazlık konusu yapılmasından kaynaklanan, Kafkaslarda barış, istikrar, işbirliği ve istenen iyi komşuluk ilişkilerine de engel yaratması itibarıyla doğal olarak özel ilgi alanımızı oluşturan Ermenistan sorunsalı da öncelik- lerimiz arasında yer almıştır. Ermeni iddia ve taleplerinin hukuki alanda ciddi zemin kaybetmesi kuşkusuz gelecek için umut vericidir, ancak en üst düzey Ermeni yetkililerin söylemlerine de yansıyan, yeni bir gündem saptanması arayışları, bu mücadelenin devam edeceğine işaret etmektedir.

Balkan coğrafyasındaki gelişmeler de yakından izlenmiş ve Balkanların asli unsurlarından birisi ve ayrılmaz parçası olan Türkiye’nin, Balkanlarda yerleştirilmeye çalışılan yapay bir bölünme ile bölge dışına itilmeye çalışılmasına dikkat çekilmesi sürdürül- müştür.

Merkezimizin mutat çalışmaları ve yayınları arasında bulunan, günlük iki dilde yayınlanan bülten, yılda üç kez yayınlanan Ermeni Araştırmaları dergisi,  yılda iki kez yayınlanan Review of Armenian Studies dergisi, yıllık Uluslararası Suçlar ve Tarih dergisinin yanı sıra bu yıl, yılda iki kez yayınlanacak olan Avrasya Dünyası dergimiz de yayın hayatına başlamıştır.

Bu şekilde AVİM, küresel dengelerin değişmekte olduğu bir dönemde, Türkiye’nin sadece Batı’nın en doğusu olmak konumundan, aynı zamanda Doğu’nun da en batısı olmak konumuna geldiği, oluşan bir Avrasya coğrafyasında artık merkezi bir konumda yer almakta olduğu anlayışından hareketle, Avrupa ile Asya’yı bağlayan bir ülke olan Türkiye’nin ilişkilerine yeni jeopolitik ve jeo-ekonomik bakış açısı geliştirmek gereğini ifade etmek ihtiyacını duymaktadır.

Bu anlayış bir yandan, Batı ile geleneksel ilişkileri mümkünse geliştirerek sürdürmeyi, diğer yandan başta ortak dil, din, kültür birlikteliğinden kaynaklanan tarihi bağlara sahip olduğu Orta Asya  Cumhuriyetleri ile yakın ilişkilere olanak sağlayacak, Asya’dan batıya yönelen gelişmeleri yakından izlemeyi ve desteklemeyi gerekli kılmaktadır.

Kar amacı gütmeyen, tarafsız ve bağımsız bir düşünce kuruluşu olan AVİM bugüne değin olduğu gibi, çalışmalarını özveriyle sürdürme sorumluluğuna ve kararlılığına sahiptir. Buradan yeniden çalışmalarımıza ve yayınlarımıza ilgi gösteren ve bizi destekleyen tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımızı, her geçen yıl daha da yükselttiğimiz düzeyi özverili gayret ve çalışmalarına borçlu olduğumuz tüm AVİM çalışanlarına da en derin teşekkürlerimi ifade ederim.

Alev KILIÇ

 

THE PONTUS NARRATIVE AND HATE SPEECH
Yazar : Teoman Ertuğrul TULUN
Tarih : May 2017
Dil : İngilizce
ISBN : 978-605-82518-1-6
Tür : Rapor
PDF İndir

This report aims to examine the genocide story invented during the late 1980’s and 90’s called the “Pontic Greek Genocide” by way of referring both to the Greek academic sources and Pontic Greek allegations. This report also examines this invented story by referring to the Turkish evaluation of the “Pontus question” before, during, and after the World War I with a special emphasis on the period corresponding to the establishment of the Republic of Turkey. In this general framework, this report reviews the ethnic background of the Pontic Greeks, the fragmentation of the Byzantine Empire and its successor states, the conquest of the Greek Trebizond Empire by the Ottoman Empire, Pontus Greek narratives and claims concerning the World War I developments, Pontic Greek activities and efforts to establish a Pontian state during World War I, and the invented story of genocide. It also elaborates the elements of the hate speech developed against Turks on the basis of the fabricated “Pontic Greek Genocide”.

OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE ERMENİLER VE GERİDE BIRAKTIKLARI MALLAR (EMVÂL-İ METRUKE)
Yazar : Gül AKYILMAZ
Tarih : Temmuz 2017
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-82518-5-4
Tür : Rapor
PDF İndir

Ermeni iddia ve taleplerinin gerisinde yatan, 1915 yılında “sevk ve iskan” edilen Ermeni nüfusun geride bıraktığı Emvâl-i Metruke diye bilinen mallar konusu bazı çevrelerin iştahını kabartan bir ilgi odağı olma niteliğini kazanmıştır. Bu toplantılarda, Emvâl-i Metruke konusunda gündeme getirildiği görülen hukuk dışı söylem ve taleplerin açıklığa kavuşturulabilmesi bakımından daha ayrıntılı ve analitik bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Hukuk Tarihçisi Prof. Dr. Sayın Gül Akyılmaz’ın kaleme aldığı bu rapor, literatürdeki boşluğu doldurmak yönünde atılmış bir adımdır. Rapor, Emvâl-i Metruke konusunu hukuk bilimi çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde okuyucuya sunmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ / OSMANLI DEVLETİ VE ARDILLIK/DEVAMLILIK SORUNSALININ GÖRELİLEŞMESİ
Yazar : Dr. Deniz AKÇAY
Tarih : Mayıs 2017
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-82518-0-9
Tür : Rapor
PDF İndir

Dr. Deniz Akçay tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti/Osmanlı Devleti Ve Ardıllık/Devamlılık Sorunsalının Görelileşmesi* başlıklı çalışma AVİM’in Ermeni sorununun hukuki yönü ile ilgili çalıştay çalışmalarında ele alınan bir konuda özenle hazırlanan ve derinliğe sahip bir rapordur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nin devamı olup olmadığına dair tezler günümüzde Ermeni sorunu ile bağlantılı olarak tartışma konusudur. Dr. Akçay bu çalışmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nin devamı olduğuna dair tezlerin dayandığı gerekçelerin ayrıntılı bir incelemesini sunmaktadır. Dr. Akçay, Lozan Antlaşması’nın önemli bazı maddelerinin yanlış yorumlanmış olduğunu ve bazı maddelerinin de dikkate alınmadığını, Lozan Konferansı’nda yapılan beyanların eksik ve taraflı biçimde değerlendirildiği Borel Hakem Kararının, Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nin devamı olduğu tezini destekleyebilecek geçerli ve yeterli bir temel  oluşturmaktan uzak olduğunu göstermektedir. 

BELGERİN IŞIĞINDA PONTUS MESELESİ
Yazar : Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Tarih : Haziran 2017
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-82518-4-7
Tür : Rapor
PDF İndir

Tarihimizde, XIX. Yüzyıldan itibaren başlayan süreçte bazı “mesele”lerin her dönemde varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Batılı Büyük devletlerin,Şark Meselesi’yle (Doğu Sorunu) başlattığı ve müdahil oldukları bu süreçte her geçen gün yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların hemen hepsinintemelinde, Müslüman olmayan azınlıklar ve bunları himaye etmeye çalışan Batılı devletlerle Rusya bulunmaktadır. Sırp ve Yunan isyanıyla başlayan bu müdahale hareketleri 1856 tarihli Islahat Fermanı’ndan sonra daha meşru hale gelmiştir. Tanzimat, Birinci ve İkinci Meşrutiyet, Mütareke ve Milli Mücadele dönemlerinde hep gündemde olan Ermeni ve Pontus Meseleleri benzer yöntemlerle günümüze kadar getirilmiştir. Türk milletinin tarih sahnesinden silinmeye çalışıldığı savaş yıllarının ürünü olan bu meselelerin, çarpıtılıp tek taraflı olarak yeniden gündeme getirilmesinin barışa katkı sağlamayacağı ortadadır. Bu tartışmaların, özellikle komşuluk ilişkilerini zedeleyeceği ve devletlerarasındaki güven duygusunu sarsacağı muhakkaktır. Bu durumda, tarihçilerin yapabileceği en önemli iş, tarihsel gerçeklerin belgelerle ortaya konulmasıdır. Burada, Pontus Meselesi şimdiye kadar yazdıklarımdan hareketle yeni arşiv belgelerinin ışığında giriş metni ve üç kısa bölüm içerisinde özetlenmektedir. Giriş’te Yunanistan’ın kuruluşuyla Pontus Meselesi’nin ortaya çıkışı ve “Pontus” kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. Bölümlerde, Pontus Meselesi Milli Mücadele öncesi, Milli Mücadelenin başları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti dönemi ana başlıkları altında ele alınmaktadır. Metnin sonuna, bölümlerdeki bilgileri destekleyici belgeler konulmuştur. Pontus Meselesi hakkında küçük bir başvuru kaynağı olarak hazırladığım bu çalışmanın konunun anlaşılmasında yararlı olacağını ümit etmekteyim. Tarihte yaşanan sorunların, eğer hatırlanacaksa, ortak acıların anlaşılmasına ve barışa katkı sağlamasına vesile olması dileğiyle, kitabın basılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.
 

81. YILINDA MONTRÖ SÖZLEŞMESİ’NİN KARŞILAŞTIĞI GÜVENLİK SORUNLARI VE SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TADİLİ İÇİN GİRİŞİMLER VUKUUNDA KARŞILAŞILACAK SENARYOLARIN ANALİZİ
Yazar : Dr. Şükrü M. ELEKDAĞ
Tarih : Nisan 2017
Dil : Türkçe
Tür : Rapor
PDF İndir

Montrö Sözleşmesi’nin 81. yılında, Karadeniz havzasında çarpıcı jeopolitik değişikliklerin vuku bulduğunu, bölgenin stratejik öneminin arttığını ve bir soğuk savaş havasının bölgeye hâkim olmaya başladığını görüyoruz. Rusya’nın, Karadeniz havzasında hegemonya kurma çabası ve bu bağlamda Kırım’ı ilhakı ve Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki Rus kökenli ayrılıkçı isyancıları desteklemesi nedeniyle Batı dünyasıyla Rusya arasında artan tansiyon ortamında, 8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Varşova’da yapılan NATO zirvesinde, Rusya’nın yayılmacı eğilimlerini durdurmak amacıyla doğu ve kuzey Avrupa’nın savunulması kapsamında bir dizi askeri önlem alınması kararlaştırılmıştı. Bu meyanda NATO’nun Karadeniz’deki askeri varlığının arttırılmasını öngören kararlar da alınmış ve bu bağlamdaki önlemler arasında “NATO Daimî Deniz Gücü” adı altında sürekli bir NATO varlığının oluşturulması da gündeme gelmişti. Varşova zirvesinde alınan bu kararlar ile, Rusya’nın attığı mukabil adımların Karadeniz havzasındaki krizi tırmandırıcı bir karakter taşıdığı göze çarpıyor. Batı medyasında, bu durumun, Türk Boğazlarının hukuki yapılanmasını zorladığı yolunda bir algı oluşmuştur. 1936’da Montrö’de Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla “kapanmış olan sorunların” tekrar su yüzüne çıkmaya başladığından söz ediliyor. Bu gelişmeler ışığında makalemizi iki bölümden oluşacak şekilde düzenledik. Birinci bölümde, Montrö Sözleşmesinin karşılaştığı güncel güvenlik sorunlarını ele alınacak; ikinci bölümde ise, Sözleşme’nin fesih ve tadile ilişkin 28. ve 29. Maddelerinin uygulanması halinde, Türkiye’nin karşılaşabileceği senaryoların analizi yapılacaktır.

TARİHSEL ARKA PLANIYLA PONTUS MESELESİ
Yazar : Yüksel KÜÇÜKER - Hikmet ÖKSÜZ
Tarih : Nisan 2017
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-82518-3-0
Tür : Rapor
PDF İndir

Zaman içinde bağımsız bir devlet kurma amacının güdüldüğü noktadan, siyasal ve kültürel bir boyuta evrilen Pontus Meselesi, genellikle Millî Mücadele sürecindeki gelişmeler yönüyle öne çıkarılmaktadır. Meseleyi yalnızca bu boyutuyla ele almak, onu sıradan bir isyan vakası olarak değerlendirmek olacaktır. Hâlbuki konunun tarihsel zeminine inildiğinde, meselenin planlı bir düşünsel temel üzerine bina edildiği ve düşünüldüğünden daha eskilere uzanan bir geçmişe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Hüküm sürdüğü uzun dönemde, hâkimiyeti altında yaşayan toplumları başarıyla idare etmiş olan Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıldan itibaren yaşanan kopuşları sorgulamak, Pontus Meselesi’nin temel hedefi olan bağımsız bir devlete sahip olma düşüncesinin anlaşılmasını da kolaylaştıracaktır. Tarihsel bir yaklaşım ve bir tarihçi sorumluluğu ile hazırlanan bu çalışma bu bağlamda konu hakkındaki literatüre mütevazı bir katkı sağlama amacıyla kaleme alınmıştır.   

AVİM 2016 ANNUAL Report
Tarih : 2016
Dil : İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

AVİM 2016 Yıllık Rapor
Tarih : 2016
Dil : Türkçe
Tür : Rapor
PDF İndir

MONGOLIA ON THE EVE OF THE 11TH ASIA-EUROPE MEETING (ASEM) & TURKISH-MONGOLIAN RELATIONS
Tarih : January 2016
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

As the name suggests, the Center for Eurasian Studies (AVİM) is a think-tank that focuses on the newly emerging concept of Eurasia, a region which stretches from the Atlantic to the Pacific. It is significant to underline that our understanding of ‘Eurasia’ is not synonymous with the one espoused by the President of the Russian Federation. As you may well know, from Russia’s point of view, its “Eurasian Union” encompasses the Post-Soviet Republics; Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Belarus as well as Ukraine. In this sense, our understanding of Eurasia diverges from that of Russia. 

11. ASYA - AVRUPA ZİRVESİ ÖNCESİ MOĞOLİSTAN’DAKİ GÜNCEL DURUM, MOĞOLİSTAN’IN BÖLGESEL POTANSİYELİ VE TÜRK-MOĞOL İLİŞKİLERİ
Tarih : Ocak 2016
Dil : Türkçe
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), adından da anlaşılacağı gibi, Avrasya kavramını irdeleyen bir düşünce kuruluşudur. Günümüzde gelişmekte olan bir olguyu, Atlantik’ten Pasifik’e Avrasya bütünlüğünü gündeme getirmekteyiz. Aynı söylem kullanıldığı cihetle, bir kavram karışıklığına neden olmamak bakımından, “Avrasya” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in öncülüğünü yaptığı “Avrasya Birliği” anlamına gelmemektedir. Bildiğiniz gibi, Rusya’nın dış politikasını oluşturmaya çalıştığı “Avrasya Birliği” eski Sovyetler Birliği coğrafyasındaki devletleri yeni bir oluşum altında toplamak kurgusunu çağrıştırmaktadır. Bu anlamıyla Avrasya Birliği Tacikistan’dan, Kırgızistan’a Kazakistan’dan Belarus’a, hatta Ukrayna’ya kadar uzanan bir kavramdır. AVİM’in gündeme taşıdığı ‘Avrasya’ kavramı bundan farklıdır. AVİM günümüz jeopolitiğinin değişmekte olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Asya’nın yükselen bir gücü olduğunu vurgulamaktadır. Günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti ekonomik alanda, alış gücüne göre, gayri safi milli hasılası dünyada birinci, nominal olarak da ikinci ekonomi konumuna yükselmiştir. 

PROJECTIONS FOR THE FUTURE OF TURKISH-ARMENIAN RELATIONS: PROCEEDINGS OF THE MEETING ORGANIZED BY AVİM ON 16 DECEMBER 2015
Tarih : Aralık 2015
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

On 16 December 2015, AVİM (Center for Eurasian Studies) in collaboration with Konrad Adenauer Stiftung, organized a symposium titled “Projections for the Future of the Turkish-Armenian Relations”.

Most, if not all of the meetings on this critical subject reflect only a one-sided Turkish or Armenian interpretations of the Turkish-Armenian controversy with select audiences and participants. These meetings lack challenging exchange of ideas, since they are in essence monologues of like-minded people instead of dialogues involving people of differing opinions. As a consequence, such meetings fail to contribute to mutual understanding of a common historical past and to serve reconciliation of differences...

AVİM 2015 YILLIK RAPOR
Tarih : Şubat 2016
Dil : Türkçe
Tür : Rapor
PDF İndir

AVİM 2015 Yıllık Raporu çıktı.

AVİM 2015 ANNUAL REPORT
Tarih : Şubat 2016
Dil : İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

AVİM 2015 Annual Report is released.

“CYPRUS V. TURKEY” KARARI: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN ULUSLARARASI HUKUK VE ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK SINAVI
Yazar : Dr. Deniz AKÇAY
Tarih : Şubat 2016
Dil : Türkçe
Tür : Rapor
PDF İndir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 12 Mayıs 2014 tarihli “Cyprus v. Turkey” kararı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Temmuz 1974’deki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan başlayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) denetim mekanizması çerçevesinde Türkiye aleyhine yönelttiği devlet (requête interétatique/interstate application) başvurularının dördüncü ve sonuncusunun esasına (merits/fond) ilişkin 10 Mayıs 2001 tarihli kararının tazminat sürecini sonuçlandırmıştır.

SECURITY AND STABILITY CONCERNS IN THE SOUTH CAUCASUS
Tarih : Haziran 2015
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

AVİM 12 Haziran 2015 tarihinde NATO Public Diplomacy sponsorluğunda Security and Stability Concerns in South Caucasus (Güney Kafkasya’da Güvenlik ve İstikrara Dair Kaygılar) başlıklı bir konferans gerçekleştirmiştir. İki oturumdan oluşan konferansta katılımcılar Güney Kafkasya’daki ülkelerin güvenlik algıları ve dış politikaları ve Ukrayna Krizinin Güney Kafkasya üzerindeki etkileri hakkındaki görüşlerini dinleyicilerle paylaşmışlardır. Konferansta yapılan konuşmalar Security and Stability Concerns in the South Caucasus (Güney Kafkasya’da Güvenlik ve İstikrara Dair Kaygılar) başlıklı konferans kitabında derlenmiştir

20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA’DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA’DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER
Tarih : Mayıs 2015
Dil : Türkçe
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

Halen Namibya Kamu Yönetimi Enstitüsü’nün direktörü olan  Joseph B. Diescho, Mayıs 2015’te Ankara ve İstanbul’daki çeşitli kuruluşlarla görüşmeler yapmak üzere Türkiye’de bulunduğu süre zarfında, 12 Mayıs 2015 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve 13 Mayıs 2015’te AVİM’de konferanslar vermitir. Bu toplantılarda Prof. Diescho, Avrupa sömürgeciliğinin Afrika üzerindeki etkileri ve halen süren insani ve ekonomik sonuçları hakkındaki düşüncelerini paylaşmıştır. Bunun yanında, Almanların yirminci yüzyıl başlarında Namibya’daki Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirdiği ve bazı akademisyenlerin soykırım olarak nitelendirdiği katliamlar hakkında görüşlerini ifade ederken, hukuken tanımlanmış olan soykırımın özgül unsurları hakkında da dinleyicilere bilgi vermiştir. 

POLICY OF MASS KILLINGS IN THE EARLY 20TH CENTURY IN COLONIAL AFRICA: THE CASE OF GENOCIDE IN NAMIBIA AND THE LESSONS LEARNED
Tarih : Mayıs 2015
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

In May 2015, Professor Joseph B. Diescho, currently the Executive Director of the Namibia Institute of Public Administration and Management visited Turkey to meet with different institutions in Ankara and Istanbul. In this timeframe, Prof. Diescho delivered lectures at the Department of International Relations in Middle East Technical University on 12 May 2015, and at AVİM on 13 May 2015. In these lectures, Prof. Diescho conveyed his opinions on the humanitarian and economic consequences of the European colonization of Africa, which is still relevant up to this day. Prof. Diescho also expressed his views on the mass killings, which some scholars argue amounted to genocide, perpetrated by Germany against the Herero and Nama peoples in Namibia in the early 20th century. Within this framework, Prof. Diescho also reflected on the legal specifications of genocide.

PROSPECTS FOR TURKISH-ARMENIAN RELATIONS
Tarih : Nisan 2015
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

AVİM, 30 Nisan 2015’de Prospects for the Turkish-Armenian Relations (Türk-Ermeni İlişkileri için Olasılıklar) başlıklı bir sempozyum gerçekleştirmiştir. Türk, Azeri, Amerikalı ve İsrailli on akademisyen ve yazarın tebliğ sunduğu ve kordiplomatiğin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin dinleyiciler arasında yer aldığı sempozyum, Türk-Ermeni ihtilafı bağlamında Türkiye ve Dünya’da şekillenmeye başlayan yeni algı ve anlayışları yansıtan bir etkinlik olmuştur. Toplantıda yapılan konuşmalar Prospects for Turkish-Armenian Relations (TürkErmeni İlişkileri için Olasılıklar) başlıklı konferans kitabında derlenmiş ve Türk-Ermeni ihtilafının çözümüne katkıda bulunma amacıyla yayınlanmıştır. 

TÜRK KONSEYİ VE BÖLGEDEKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA AVRASYA’DA İŞBİRLİĞİ
Tarih : Şubat 2015
Dil : Türkçe
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi / Keneşi), 2009 yılında Nahcivan’da gerçekleştirilen Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirvesi’nde imzalanan Nahcivan Anlaşması ile Türk Dili konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile kurulmuştur. Konsey’in kurucu ve mevcut üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’dir. Bu konferans kitabı, 24 Şubat 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk Konseyi toplantısında yapılan konuşmaların bir derlemesidir.

TURKIC COUNCIL AND COOPERATION IN EURASIA IN THE LIGHT OF DEVELOPMENTS ACROSS THE REGION
Tarih : Şubat 2015
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

The Cooperation Council of the Turkic Speaking States (Turkic Council) was established by the Nakhchivan Agreement signed at the Turkic Summit of Heads of States held in Nakchivan in 2009 with the overarching aim to promote comprehensive cooperation among Turkic Speaking States. The founding and current members of the Turkic Council are Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey. The conference is composed of the speeches delivered at the Turkic Council meeting in Ankara on 24 February 2015.

28 OCAK AİHM PERİNÇEK - İSVİÇRE DURUŞMASININ IŞIĞINDA TÜRK-ERMENİ SORUNU
Tarih : Şubat 2015
Dil : Türkçe
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

Tarafları Doğu Perinçek ve İsviçre olan, Türkiye, Ermenistan ve Fransa’nın da mü- dahil olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görülen dava 15 Ekim 2015’de AİHM Büyük Daire’nin verdiği karar ile kesin bir sonuca ulaşmıştır. Bu nihai karar, 1915 olaylarının soykırım olarak karakterize edilmesinin reddinin nefret suçu veya ırkçı ayrımcılık olarak eylemler olarak nitelendirilemeyeceğini ve bu nedenle yasaklanamayacağını belirlemiştir. AİHM Büyük Daire’nin bu kararı soykırım iddiaları üzerinden şekillenen Türk-Ermeni ihtilafı bağlamında önemli bir aşamadır. Bunun yanında, dava sürecinin analizi bu ihtilafın günümüzde aldığı niteliğin anlaşılması açısından önem teşkil etmektedir. AVİM, davanın AİHM Büyük Daire’de görüldüğü 28 Ocak 2015’i takiben 3 Şubat 2015 tarihinde Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sadi Çaycı, AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç ve Araştırmacı Şükrü Server Aya’nın konuşmacı olduğu ve 28 Ocak 2015’de gerçekleştirilen duruşmanın değerlendirildiği bir toplantı düzenlemiştir.

TAYVAN – ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM
Tarih : Aralık 2014
Dil : Türkçe
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

Tayvan Ulusal Chengchi Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı Profesör Jenn Hwan Wang kısa süreli bir araştırma projesi kapsamında Aralık 2014’de Ankara’da bulunmuş ve bu süre zarfında AVİM’de misafir araştırmacı olmuştur. Prof. Wang, Türkiye’de bulunduğu dönemde çeşitli üniversite ve kurumlarda konferanslar vermiştir. Prof. Wang’ın bu konferanslarda değindiği konular Tayvan-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Sosyolojik Dönüşüm / The Sociological Turn of Taiwan China Relations başlığıyla AVİM tarafından bir rapor olarak yayınlanmıştır. Tayvan-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Sosyolojik Dönüşüm / The Sociological Turn of Taiwan-China Relations başlıklı rapor, Tayvan’ın iç siyaseti, ekonomik durumu, ülkedeki sosyo-politik gelişmeler, Çin Halk Cumhuriyeti-Tayvan ilişkileri ve bu ilişkilerin geleceği gibi konularda genel bir çerçeve çizen aydınlatıcı bir kılavuzdur. 

THE ‘SOCIOLOGICAL TURN’ OF TAIWAN-CHINA RELATIONS
Tarih : Aralık 2014
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

Professor Jenn Hwan Wang, vice rector at the National Cheng-Chi University, paid a visit to AVİM as a visiting researcher in December 2014 during his visit to Ankara as part of a research project. During his stay in Turkey, Prof. Wang delivered a number of lectures in various universities and organisations which have been compiled into a report titled The Sociological Turn of Taiwan-China Relations / Tayvan-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Sosyolojik Dönüşüm and published by AVİM. The report titled The Sociological Turn of Taiwan-China Relations / Tayvan-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Sosyolojik Dönüşüm makes a general assessment of the internal politics of Taiwan, its economic state, recent socio-political developments in the country, and PRC-Taiwan relations and its future. 

REGIONAL COOPERATION POSSIBILITIES AND PROSPECTS FOR THE FUTURE IN THE CAUCASUS
Tarih : Aralık 2014
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

9 Aralık 2014 tarihinde AVİM, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) işbirliği ile Güney Kafkasya’daki güncel politik durumu ve geleceğe dair fırsatların değerlendirildiği Regional Cooperation Possibilities and Prospects for the Future in the Caucasus (Bölgesel İşbirliği Olasılıkları ve Kafkasya’nın Geleceğine Yönelik Öngörüler) başlıklı bir konferans düzenlemiştir. Konferans, AVİM Onursal Başkanı E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem, Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Colin Dürkop, AVİM Kıdemli Analisti Aslan Yavuz Şir, Regional Studies Center Program Koordinatörü Haykak Arshamyan, Yrd. Doç. Serdar Palabıyık (TOBB Üniversitesi), Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi Baş- kanı ve Uluslararası Karadeniz Üniversitesi’nden Dr. Nika Chitadze, AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç, Bölgesel Çalışmalar Merkezi Direktörü Richard Giragosian, Carnegie Endowment Moskova Ofisi’nden Alexey Malashenko, Kadir Has Üniversitesi’nden Mitat Çelikpala, Hazar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Mukhtar Hajızada, Gürcistan Stratejik ve Uluslararası İlişkiler ve Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi’nden Büyükelçi Giorgi Badridze’nin konuşmaları ile gerçekleşmiştir.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN, DAĞLIK KARABAĞ İHTİLAFI: BÖLGESEL BARIŞ VE GÜVENLİĞE VE KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE BİR TEHDİT
Tarih : Kasım 2014
Dil : Türkçe
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

AVİM, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı himayesinde görev yapan Strateji Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliği ile 21 Kasım 2014 tarihinde Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ İhtilafı: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Komşuluk İlişkilerine Bir Tehdit başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. Kafkasların jeostratejik öneminin vurgulandığı toplantıda, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemi üzerinde durulmuş, Kafkasların gelecekte küresel jeopolitik bağlamda kilit bir konum kazanacağına vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda, Dağlık-Karabağ sorununun onarılmaz sorunlara daha fazla yol açmadan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ilkesi çerçevesinde barışçı bir çözüme ulaşması gereği ifade edilmiştir.

THE ARMENIAN-AZERBAIJANI, NAGORNO-KARABAKH CONFLICT: A THREAT TO REGIONAL PEACE, SECURITY AND NEIGHBOURLY RELATIONS
Tarih : Kasım 2014
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

On 21 November 2014, AVİM, in collaboration with the Center for Strategic Studies under the Presidency of the Republic of Azerbaijan (SAM), held a conference titled The Armenian-Azerbaijani, Nagorno-Karabakh Conflict: A Threat to Regional Peace, Security and Neighbourly Relations.At the meeting, the speakers emphasized the geostrategic significance of the Caucasus and the security and stability concerns which are prevalent in the region. The speakers also underlined the key role the Caucasus will have for the global geopolitics in the near future. In this connection, the need to arrive at a resolution of the Nagorno-Karabakh conflict, bearing in mind the principle of territorial integrity of Azerbaijan, before it paves the way for further problems was stressed.

REGIONAL SECURITY COMPLEX THEORY AND THE SOUTH CAUCASUS: SECURITY PERCEPTIONS AND THEIR REFLECTIONS ON REGIONAL LEVEL
Yazar : Özge Nur ÖĞÜTÇÜ
Tarih : Ağustos 2014
Dil : İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

Bu rapor, Kafkasya’daki güncel gelişmeleri bölgenin başta AB ve NATO olmak üzere dış aktörlerle ilişkileri üzerinde durmaktadır. Bu ilişkiler bölgedeki güç dengesi ve Güney Kafkasya’daki farklı güvenlik algılamaları hakkında fikir verecektir. Bu rapor, ayrıca, Bölgesel Güvenlik Kompleksi (Yapısı) Teorisi çerçevesinde kısıtlı bu bölgenin güvenliği konusuna eğilmekte ve aktörler arasında bir denge sağlanması amacıyla gaz üretimi için farklı kaynakların aranması gerektiğinin altını çizmektedir. Eski Sovyet Birliği bölgesindeki ülkeler arasındaki “olumsuz bağımlılık” gelecekte daha fazlla krizin çıkmasına sebep olabilir.

TURKEY - IRAN: REGIONAL COOPERATION IN AN EVOLVING EURASIAN GEOGRAPHY WITH A FOCUS ON THE CAUCASUS AND CENTRAL ASIA
Tarih : Mayıs 2014
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

On 28 May, 2014, AVİM and TOBB ETÜ University hosted a meeting on "Turkey-Iran Regional Cooperation in an Evolving Eurasian Geography with a Focus on the Caucasus and Central Asia". Prof. Dr. Golamreza Chegnizade and Prof. Dr. Elaheh Koolaee from Tehran University; Director General for South Asia, Ambassador Şakir Özkan Torunlar and Deputy Undersecretary, Ambassador Mehmet Gücük from Ministry of Foreign Affairs and Ambassador Alireza Bikdeli were the speakers of the meeting.

TÜRKİYE - İRAN: AVRASYA COĞRAFYASINDA KAFKASLAR VE ORTA ASYA ODAKLI BÖLGESEL BİR İŞBİRLİĞİ
Tarih : Mayıs 2014
Dil : Türkçe
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

28 Mayıs 2014 tarihinde TOBB ETÜ'de AVİM tarafından, "Türkiye-İran: Avrasya Coğrafyasında Kafkaslar ve Orta Asya Odaklı Bölgesel Bir İşbirliği" başlıklı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Tahran Üniversitesi'nden Prof. Dr. Golamreza Chegnizade ve Prof. Dr. Elaheh Koolaee, Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Gücük ve Büyükelçi Alireza Bikdeli konuşmacı olarak katılmışlardır.

TURKEY'S AND TAIWAN'S OUTLOOK ON EURASIA-PACIFIC
Tarih : Mayıs 2014
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

7 Mayıs 2014 tarihinde Tayvanlı seçkin bir heyet 7 Mayıs 2014 tarihinde AVİM’i ziyaret etmiştir. Tayvan Devlet Başkanı'nın Baş Danışmanı Dr. Chi SU’nun başkanlık ettiği heyet Çin-Tayvan ilişkileri ve Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler hakkında bilgi vermiştir.

TURKISH-ARMENIAN DIALOGUE
Tarih : Nisan 2014
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

26 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da, Regional Studies Center (RSC) Kurucu Başkanı Richard Giragosian’ın ve AVİM Danışmanı E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in konuşmacı olarak katıldığı “Turkish-Armenian Dialogue” başlıklı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

SOUTH EAST EUROPE, THE BALKANS: PROSPECTS FOR THE REGION
Tarih : Mart 2014
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) 31 Mart 2014 tarihinde “Güneydoğu Avrupa, Balkanlar ve Bölgenin Geleceğine Yönelik Beklentiler” (South East Europe, the Balkans, and Prospects for the Region) konulu bir beyin fırtınası toplantısı düzenlemiştir. Panelde Ankara’da görev yapan Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan ve Slovenya Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Babür Hızlan, ve TİKA Uzmanı Hakan Seçilmiş yer almıştır.

KÖR İNANÇ OLARAK İNTİKAMCILIK VE TAŞNAK-ASALA SUİKASTLERİ / REVANCHISM AS BLIND FAITH AND THE DASHNAK-ASALA ASSASSINATIONS
Yazar : Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR
Tarih : Mart 2014
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

1938’de ABD’li siyasal bilimler uzmanı Harold D. Laswell, Birinci Dünya Savaşı’ndaki propaganda tekniklerini anlatırken; propagandanın sivil topluma olan etkisinden korktuğunu yazmıştır. Fakat bu propaganda teknikleri arasında özel bir tür vardır ki, Laswell’in söylediğinden daha fazla ürkütücüdür ve sivil toplum üzerinde tahrip gücü hayli yüksek etkileri vardır. Ve ilginçtir, bu özel propaganda türü, uluslararası literatürde Ermeni intikamcılığını haklılaştıran ve yüceltenler dışında akademik veya popüler an-lamda pek inceleme konusu da yapılmamıştır.

DÜNYA KİLİSELER KONSEYİ NEDİR? / WHAT IS THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES?
Yazar : Mehmet Oğuzhan TULUN
Tarih : Mart 2014
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

AVİM’in “Dünya Kiliseler Konseyi Nedir?” başlıklı raporu Dünya Kiliseler Konseyi (World Council of Churches, WCC) adlı uluslararası örgütü incelemektedir. WCC Hristiyan birliğini oluşturmaya çalışan dini bir örgüttür. Örgüt için Hristiyan birliği, dünya çapında değişik Hristiyan gruplar arasında dayanışma ve işbirliğinin sağlanması anlamına gelmektedir. AVİM raporu, WCC’in maalesef Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili propaganda faaliyetlerine alet edildiğine dikkat çekmektedir. Rapor, örgütün kendisini bu tür propaganda faaliyetlerine alet etmesinin hem dinin kötüye kullanılması açısından ahlak dışı olduğu, hem de dinler arası diyalog kurulması açısından da son derece sakıncalı olduğu sonucuna varmaktadır.

THE CAUCASUS AND AZERBAIJAN
Tarih : Mart 2014
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ULMER), Azerbaycan Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) işbirliğiyle, 24 Mart 2014 tarihinde “Caucasus and Azerbaijan” (Kafkasya ve Azerbaycan) başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. AVİM başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Thomas Goltz ve E. Büyükelçi Candan Azer sunumlar yapmıştır.

ERMENİ APOSTOLİK KİLİSESİ'NDE YAŞANAN ANLAŞMAZLIKLAR / THE ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH
Yazar : Mehmet Oğuzhan TULUN
Tarih : Şubat 2014
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

AVİM, “Ermeni Apostolik Kilisesi’nde Yaşanan Anlaşmazlıklar” isimli dördüncü raporunu yayınlamıştır. Rapor öncelikle Ermenilerin milli kilisesi olan Ermeni Apostolik Kilise’nin tarihi ve yapısı hakkında genel bir tanıtım yapmaktadır. Raporun odaklandığı esas konu ise Ermeniler arasında milli kiliseleriyle ilgili olarak yaşadıkları anlaşmazlıklardır. Ermeni Apostolik Kilisesi, Ermenilerin ciddi bir kısmı tarafından aşırı otoriter bir şekilde yönetilmekten, ve yolsuzluk ve usulsüzlüğe karışmaktan dolayı eleştirilmektedir. Diğer bir kısım Ermeni ise bu eleştirileri kabul etmemekte ve Ermenilerin gereksiz meseleler sebebiyle ayrıştıklarını belirtmektedir. Rapor son olarak okuyucuya Ermenilerin bir toplum olarak bahsi geçen anlaşmazlıklar sebebiyle bölünmediğini hatırlatmakta ve çıkarlarını elde etmek için birlikte hareket ederek çeşitli yöntemler uygulayacaklarının belirtmektedir. Bu, Ermenilerin sözde Ermeni soykırımını tanıtma çabaları ile bu çabalarını sonuca ulaştırmak için tarihi ve dini meseleleri kullanacak olmaları ile bağlantılıdır. 

AVRASYA’DA BÖLGESEL BİR İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASI: TÜRK KONSEYİ / A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL
Yazar : Ali ÇİVİLER
Tarih : Şubat 2014
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

Avrasya, çok çeşitli doğal ve insani kaynakları ile tarihi İpek Yolu üzerindeki stratejik konumuyla her zaman için uluslararası politikada bölgesel ve küresel oyuncular için bir çekim merkezi olmuştur. Bölgenin kesin sınırları hala akademik bir tartışmanın konusu olsa da, Avrasya’nın jeostratejik önemi, önde gelen jeostratejistler tarafından bir gerçek olarak kabul edilmektedir.

ERMENİLER VE SURİYE: 1915 VE 2013 / ARMENIANS AND SYRIA: 1915 AND 2013
Yazar : Jeremy SALT
Tarih : Şubat 2014
Dil : Türkçe & İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

Bu kısa makale İngiliz gazeteci Robert Fisk trafından Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı sırasında ve günümüzde Suriye’de çektikleri acı arasında kurduğu paralelliği konu almaktadır. Yazar başka paralellikler de kurmaktadır: örneğin 1914-1918 arasında Ermeniler ve diğer etnik-dini grupların itilaf devletlerinin çıkarları doğrultusunda manipüle edilmesi ile günümüzde Suriye’ye batılı hükümetler ve bölgedeki müttefikleri tarafından yapılan müdahalelerin insani sonuçları arasında. Gerçekten de Orta Doğu’nun ve Kuzey Afrika’nın tamamı 19ncu yüzyılın başından bu yana batılı güçler için bir müdahale alanı olmuştur. Yazar “Ermeni sorununun” gözler önüne serilmesinden zafer kazanmış savaş dönemi büyük devletlerinin himayesinde yürütülmüş ve hem Anadolu Türkleri hem de Yunanlılar için felaketle sonuçlanmış olan Anadolu’nun 1919’da Yunan işgaline uğramasına kadar birçok anahtar tarihsel olaya göz atıyor. Makale dünya tarihinin en yıkıcı savaşının gerçekleştiği dönemin şartlarında tüm dinsel-etnik grupları arasında şiddeti uygulayanlar ile bu şiddetin mağdurları arasında çizilen ayrımı sorgulamaktadır. Yazar bu gerçeğin kabul edilmesinin bugün hala derin bir şekilde kutuplaşmış bulunan tarihsel anlatılara tutunan gruplar arasında hakiki bir uzlaşının sağlanabilmesi açısından en temel dayanak olduğunu ifade etmektedir.

AVRASYA PERSPEKTİFLERİ: KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE’DEN BAKIŞ
Tarih : Şubat 2014
Dil : Türkçe
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

AVİM, 25 Şubat 2014 tarihinde “Avrasya Perspektifleri: Kazakistan Ve Türkiye’den Bakış” başlıklı bir beyin fırtınası toplantısı düzenlemiştir. Toplantıya, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, T.C. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) İcra Direktörü E. Büyükelçi Çınar Aldemir konuşmacı olarak katılmıştır.

TURKEY IN THE TROIKA OF G-20, PREPARING TO ASSUME THE CHAIR IN 2015
Tarih : Kasım 2013
Dil : İngilizce
Tür : Konferans Kitabı
PDF İndir

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), 14 Kasım 2013 tarihinde “G-20 Küresel Ekonomik Forum, 2014 Avusturalya dönem başkanlığı 2015 yılında Türkiye tarafından üstlenilecektir” konulu bir beyin fırtınası toplantısı düzenlemiştir. Toplantıda Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı, Avusturalya’nın Ankara Büyükelçisi Ian Biggs ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Türkiye Sherpa’sı Büyükelçi Mehmet Gücük sunumlar yapmıştır. Toplantıda yapılan konuşmaların derlendiği bu konferans kitabına Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov da yazdığı bir makaleyle katkıda bulunmuştur.

A GENERAL LOOK AT ASIA AND TURKEY'S PRIORITIES
Tarih : Haziran 2013
Dil : İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru'nun AVİM'in 11 Haziran 2013 tarihinde düzenlediği “Asya’ya Genel Bakış ve Türkiye’nin Öncelikleri” başlıklı toplantında yaptığı konuşma.

REGIONAL INTEGRATED TRANSPORT CORRIDORS PROJECT
Tarih : May 2013
Dil : İngilizce
Tür : Rapor
PDF İndir

T.C. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Fatih Ceylan’ın AVİM’in 2 Mayıs 2013 tarihinde düzenlediği “Bölgesel Entegre Ulaştırma Projesi” başlıklı toplantıda yaptığı sunum.