REVIEW OF ARMENIAN STUDIES DERGİSİNİN 44’ÜNCÜ SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

13.12.2021


Review of Armenian Studies dergisinin yeni yayınlanan 44’üncü sayısında 4 makale yer almaktadır.

Alev Kılıç tarafından kaleme alınan “Facts and Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) başlıklı 44’üncü sayının birinci makalesinde, Ermenistan’ın iç ve dış dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Temmuz-Aralık 2021 ayları arasındaki gelişmeler ele alınmaktadır. 20 Haziran erken seçimlerinden zaferle çıkmasına rağmen, Ermenistan Parlamentosunda küçük fakat sesini duyuran muhalefet ve militan yandaşları Başbakan Nikol Paşinyan’ın hareket serbestisini kısıtlayan bir güç olmuştur. İç siyasetteki söz konusu karşıtlığa ve dış siyasette birden çok önemli aktörü aynı anda idare etmeyi gerektiren karmaşıklığa rağmen Paşinyan göreceli bir başarı elde etmiş ve usta ve popülist bir politikacı olduğunu kanıtlamıştır. Ancak Paşinyan’ı zorlu bir görev beklemektedir: refah ve istikrarı gerçekleştirebilmek için, sinsice saati geriye döndürme çabasından vazgeçip, aldığı teşvik ve cesaretlendirmeleri bir kenara bırakıp, Karabağ gerçeğinin kabulünü halkına anlatabilmek. Bu görevin zorluğu Ermenistan’ın oyalama ve erteleme politikasından anlaşılmaktadır. Bu politika, Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlanan 2020 Karabağ Savaşı sonrasında halen Rus barış gücü askerlerinin koruması altında olan Karabağ’ın henüz Azerbaycan’a iade edilmemiş kesiminde işgalini sürdürebilmesini sağlamaktadır. Bölgenin değişen koşulları bölgesel işbirliği ve istikrarın gerçekleşmesi yolunda bugüne kadar görülmemiş olanaklar yaratmıştır. Ne yazık ki, aksi yöndeki açıklamalarına rağmen Ermenistan’ın; önemsenmek ve ödüllendirilmek üzere yükselen güçlere biat etme ve Türkiye ile ihtilafta bulunan taraflara hizmet sunma geleneğini devam ettirdiği anlaşılmaktadır.

Metin Işık, Mustafa Karaca ve Caner Çakı, “The Election Propaganda In Armenia Under The Rule Of The Communist Party Of Armenia” (“Ermenistan Komünist Partisi’nin İktidarında Ermenistan’da Seçim Propagandası”) başlıklı makalelerinde göstergebilimci Charles William Morris’ın göstergebilim kavramlarını kullanarak Sovyet Ermenistan dönemine ait birtakım posterleri incelemekte ve bu posterlerdeki sembolleri ve mesajları ortaya çıkarmaktadır. Çalışmanın arka planını oluşturabilmek için yazarlar; demokratik ve otoriter rejimlerin seçim düzenleme amaçlarını karşılaştırmakta, propaganda ve otoriter rejimlerle ilgili konulara değinen çalışmaların literatür taramasını sunmakta ve kısa ve öz bir şekilde göstergebilimsel yaklaşımın kilit hususlarını açıklamaya çalışmaktadır. Yazarlar, Sovyetler Birliğinin seçimleri şu ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlediğini ortaya çıkarmaktadır: Sovyetler Birliği genelinde ve Sovyet Ermenistan özelinde halkın farklı veya karşıt siyasi fikirler üretmesini engellemek, halkın rejim ilkelerine sadakat kıstasına dayalı bir şekilde rejim tarafından seçilen adayanların yarıştığı seçimlere katılmasını sağlayarak kendisini meşrulaştırmak ve Soğuk Savaş’taki rakiplerine Birliğin halk desteğine sahip güçlü bir siyasi oluşum olduğunu göstermek.

Salih Tunç, “Armenians In The 1908 Trabzon Elections” (“1908 Trabzon Seçimlerinde Ermeniler”) başlıklı makalesinde arşiv araştırması ve Trabzon’daki Fransız konsolosluğunun ilgili raporlarını kullanarak 1908 seçimlerinin Trabzon halkı ve Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkilerinin değerlendirmektedir. Tunç’un değerlendirmesi, 1908 seçimlerinin, mebus olarak seçilen adaylar yüzünden Müslüman ve gayri-Müslim ahali arasında ciddi tartışmalara yol açtığını ortaya çıkarmaktadır. İstanbul Ermeni Patrikhanesi, Trabzon Ermeni Başpiskoposluğu ve Ermeni Devrimci Federasyonu tarafından adaylara karşı çeşitli suçlamalar ve itirazlar ortaya atıldığı anlaşılmaktadır. Ancak suçlamaların ve itirazların temelsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca seçim tartışmaları; Ermeni Kilisesi ile Taşnak Partisi arasındaki güç mücadelesini, gayri-Müslim ahalinin arzuladıkları seçim hedeflerinin elde edememiş olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetsizliği ve Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki çeşitli aktörlerin bakış açılarındaki farklılıkları ortaya çıkarmıştır.

Erdi Öztürk, “The Law Code Of Mkhitar Gosh And Analysis On The “Others” In The Medieval Armenian Community” (“Mıhitar Goş’un Kanunnamesi Ve Orta Çağ Ermeni Toplumunda ‘Ötekiler’ Üzerine Bir İnceleme”) başlıklı makalesinde, Mıhitar Goş’un meşhur Kanunnamesi üzerinden Anadolu’daki Orta Çağ Ermeni toplumu ve Ermeni-Türk ilişkilerine ışık tutmaktadır. Önde gelen bir Ermeni akademisyen ve din ve devlet adamı olan Goş, kanunnamesini Ermeni halkına hem ruhani hem de dünyevi bir yol gösterici olması için yazmıştır. Goş kanunnamesini hem kendi halkının hem de diğer Hristiyan halkların kaynaklarından ilham alarak hazırlamıştır. Goş; halkının yabancılarla, özellikle de Anadolu’da hakimiyet kurmuş olan Müslüman Türklerle olan etkileşiminin ve ilişkilerinin Hristiyan Ermeni kimliğini aşındıracağından endişelenmiştir. Bu sebeple Goş, kanunnamesi üzerinden halkının “ötekiler” olarak algılananlarla etkileşimini ve ilişkilerinin sınırlandırmak istemiştir. Ancak Goş’un çabalarına rağmen Ermenilerin Orta Çağ boyunca “ötekilerle” etkileşime girmeye ve onlardan etkilenmeye devam ettiği anlaşılmaktadır.

44’üncü sayıya erişmek için lütfen tıklayınız: https://avim.org.tr/tr/Dergi/Review-Of-Armenian-Studies/44

Review of Armenian Studies’in internet sitesine erişmek için lütfen tıklayınız: https://avim.org.tr/tr/Dergiler/Review-Of-Armenian-Studies